Zásady spracovania osobných údajou

Úvod

Tieto Zásady spracovania osobných údajov určujú zásady spracovania a ochrany osobných údajov zhromažďovaných spoločnosťou TREVOS SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom na Slovensku, v súvislosti s vykonávanou podnikateľskou činnosťou a funkciou internetovej stránky www.trevos.sk.

1. Správca údajov

Správcom vašich osobných údajov je TREVOS SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom na Borinka 49
900 32 Borinka Slovenská republika zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, pod číslom [56 130 490].

2. Účel a právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané za účelom realizácie kúpnych zmlúv, poskytovania služieb, marketingovej činnosti, ako aj pre účely účtovné a daňové, na základe čl. 6 ods. 1 písm. b, c, f Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (GDPR).

3. Príjemcovia údajov

Príjemcami údajov môžu byť subjekty spracúvajúce osobné údaje na základe zmluvy so Správcom údajov, napr. kuriérske služby, účtovnícke, právne služby a poskytovatelia IT systémov.

4. Práva subjektov údajov

Každá osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, má právo na prístup k svojim údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

5. Prenos údajov mimo EHP

Osobné údaje nie sú prenášané mimo Európsky hospodársky priestor.

6. Zabezpečenie osobných údajov

TREVOS SLOVAKIA, s.r.o. uplatňuje technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov, primerané hrozbám a kategórii chránených údajov, najmä zabezpečuje údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, odcudzením neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými predpismi, ako aj pred zmenou, strátou, poškodením alebo zničením.

7. Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na realizáciu účelov, pre ktoré boli zhromaždené, nie však dlhšie, ako vyžaduje doba uchovávania dokumentácie stanovená predpismi.

8. Kontakt

V prípade otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť na Správcu údajov prostredníctvom e-mailu: roman.bartalsky@trevos.sk alebo písomne na adresu sídla Správcu.

9. Zmeny v Zásadách spracovania osobných údajov

TREVOS SLOVAKIA, s.r.o. si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v Zásadách spracovania osobných údajov. Každá osoba, ktorej údaje sa týkajú, by mala pravidelne kontrolovať obsah tejto stránky, aby sa oboznámila s aktuálnymi Zásadami spracovania osobných údajov.